• Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup ebooků (elektronických knih), online kurzů (dále obojí společně označováno i jako „digitální obsah“ nebo „produkty“) a elektronických voucherů fyzických kurzů přes webové rozhraní mygreenovi.cz.

  2. Digitálním obsahem se rozumí zejména on-line kurzy a videokurzy, videa, e-booky, workshopy apod. Pokud není v těchto VOP výslovně stanoveno jinak, rozumí se digitálním obsahem také služby, které s ním souvisejí.

  3. Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu nebo s užíváním internetových stránek mygreenovi.cz souvisí.

  4. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě předtím, než produkt koupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Uživatel bere na vědomí, že odesláním objednávky potvrzuje, že se s těmito VOP před uzavřením smlouvy seznámil, rozumí jim a výslovně souhlasí s jejich zněním, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

  5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. Pro rychlejší orientaci je tu obsah:
  Obsah VOP:

  1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek
  2. Důležité pojmy (definice)
  3. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy
  4. Cena produktů a platba
  5. Dodací podmínky
  6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
  7. Odstoupení od Kupní smlouvy
  8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
  9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  10. Závěrečná ustanovení

    

 • Důležité pojmy (definice)

   

  1. PRODÁVAJÍCÍ/POSKYTOVATEL
  Prodávajícím je: Anna Pačevová
  IČ: 06970494
  DIČ: nejsem plátce DPH
  S místem podnikání: Horní Lán 1312/12, Olomouc, 779 00
  Zapsaný v živnostenském rejstříku v Olomouckém kraji
  Kontaktní telefon: +420 776 119 581
  Adresa pro doručování elektronické pošty: blog@mygreenovi.cz

  2. KUPUJÍCÍ
  Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní mygreenovi.cz uzavře s Poskytovatelem jako Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel.

  3. SPOTŘEBITEL
  Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

  4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA
  Je to Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

  5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM
  Je to taková Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

  6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
  Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

  7. DIGITÁLNÍ OBSAH A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S DIGITÁLNÍM OBSAHEM
  Tímto se rozumí zajištění přístupu a dodání digitálnímu obsahu (jakož i služby s ním související), který nabízí Poskytovatel prostřednictvím internetových stránek. Jedná se zejména o on-line kurzy, workshopy, videokurzy, videonávody, e-booky, textové informace a další produkty podobného charakteru, které jsou
  poskytovány v on-line prostředí na základě přístupu do speciální sekce internetových stránek nebo pomocí jiné platformy.

  Uživateli je tak zajištěn prostřednictvím zaslání přístupových údajů přístup k takto zakoupenému
  digitálnímu obsahu. Uživatel také bere na vědomí, že přístup je poskytnut výhradně jedné konkrétní osobě, tj. pouze pro jeho vlastní potřebu (více informací v části VII těchto VOP). Stažení digitálního obsahu není umožněno vyjma produktů, které jsou zaslány e-mailem nebo je jejich stažení přímo umožněno s ohledem na jejich charakter a je tato informace u nich výslovně uvedena (zpravidla se v takovém případě jedná o e-booky nebo materiály k online kurzům a workshopům).

 • Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  1. Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

  2. POPIS PRODUKTŮ
  Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu je poskytovány, případně, zda jsou pro jejich efektivní používání a absolvování nutné ještě nějaké další podmínky. Je zde i podrobný popis bonusů, které jsou k jednotlivým produktům poskytnuty. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

  3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ
  Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, ve kterém Kupující uvede požadované kontaktní informace nezbytné pro vyřízení objednávky a dodání digitálního obsahu a zvolíte způsob úhrady a vyberete označením (zakliknutím) vybraný produkt nebo produkty. Kontaktními informacemi jsou zpravidla jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo, v případě podnikatelských subjektů identifikační číslo (IČ), daňové identifikační číslo (DIČ). Poskytovatel může určit, které kontaktní údaje je Kupující povinen vyplnit.
  Před odesláním objednávky je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Následně Kupující odesílá objednávku kliknutím na tlačítko „Odeslat“ , „Odeslat objednávku“ nebo „Objednat“.

  O obdržení objednávky vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném mailu. Do okamžiku, než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

  V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

  4. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

 • Cena produktů a platba
  1. CENA PRODUKTŮ
  Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých produktů. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím než kliknete na tlačítko „Odeslat“) je proto již konečnou cenou.

  2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

  3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

  4. ZPŮSOB PLATBY
  Kupní cenu je možné uhradit bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny). Pokyny k platbě,  obdržíte v mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě, že je u vybraného digitálního obsahu uvedena cena také v eurech, je možná platba i v této měně.

  5. SPLATNOST KUPNÍ CENY
  V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

  O přijetí platby vám na vyžádání vystavím doklad o přijaté platbě do 3 pracovních dnů od přijetí žádosti.

  Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

  E-book, kurzy ani workshopy není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 • Dodací podmínky
  1. ZPŮSOB DODÁNÍ 
  Při koupi e-booku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Při koupi on-line kurzu vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto VOP). V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdržíte po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line kurz/workshop) dodán zpřístupněním členské sekce. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou vám jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce on-line kurzu.

  Vzhledem k tomu, že řada procesů spojených s generováním a zasíláním přístupových údajů je plně nebo částečně automatizována, doporučujeme Kupujícímu kontrolovat průběžně také obsah nevyžádané pošty (spam, promo, hromadné) případně dalších obdobných složek ve své emailové schránce.

  2. DODACÍ LHŮTA
  E-book bude dodán do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. V případě online kurzu nebo workshopu dostane Kupující přesné instrukce nejpozději den před zahájením.

  3. Kupující je povinen ci nejdříve zjistit funkčnost a dostupnost obsahu a v případě nedostatků nebo vad, kontaktovat Prodávajícího, aby mohla být provedena náprava. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

  4. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

 • Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem a ochrana autorských práv
  1. Digitální obsah zasíláme pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

  2. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

  3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  Po zakoupení on-line kurzu obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. VOP). Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv. 

  4. Veškerý nabízený digitální obsah je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví. Výlučným nositelem těchto práv je Prodávající, případně další příslušný poskytovatel licence.

  5. Kupující bere na vědomí, že digitální obsah není možno bez prokazatelného souhlasu Prodávajícího, jakkoliv dále šířit nebo umožnit jeho užití třetím osobám.

  6. Zpřístupněním digitálního obsahu Kupujícímu nevzniká žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem Prodávajícího anebo v souladu s platnými právními předpisy.

  7. Kupující bere na vědomí, že není-li uvedeno jinak, je zakoupený digitální obsah určen výhradně pro jednu konkrétní osobu a její osobní potřebu. Jakékoliv sdílení digitálního obsahu, sdílení přístupů, šíření, kopírování obsahu, pořizování snímků a nahrávání digitálního obsahu či jiné technického zpracování bez prokazatelného souhlasu Prodávajícíhé je zakázáno a může být považováno za podstatné porušení smlouvy. Prodávající je v takovém případě oprávněn zneplatnit přístupové údaje bez nároku na vrácení uhrazené ceny nebo její části a ukončit poskytování přístupu k digitálnímu obsahu. Tím není dotčeno právo Prodávajícímu požadovat po Kupujícím náhradu škody.
  Stažení digitálního obsahu není umožněno vyjma produktů, které jsou zaslány e-mailem nebo je jejich
  stažení přímo umožněno s ohledem na jejich charakter a je tato informace u nich výslovně uvedena
  (zpravidla se v takovém případě jedná o e-booky).

 • Odstoupení od kupní smlouvy
  1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy.  V takovém případě je Kupující povinen informovat Prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  2. Pro odstoupení od smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím. Odstoupení od smlouvy zašle Kupující elektronicky na emailovou adresu nebo písemně na adresu Prodávajícího uvedenou v těchto VOP. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy najdete zde.

  3. Nárok na odstoupení od smlouvy Kupující nemá v případě zakoupení e-booků a dalšího digitálního obsahu, který je přístupný ihned po zaplacení.

   

   

   

   

  4. Pokud již byla ze strany Kupujícího uhrazena platba, vrátí Prodávající uhrazenou platbu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího. Vrácení platby proběhne ze strany Prodávajícího bezhotovostně zasláním prostředků na účet Kupujícího.

  5. V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb (online workshop, kurz) a jejichž plnění již začalo, je Uživatel povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část ceny.
  U živých kurzů a workshopů jsou vždy (předem) uvedené storno podmínky. 

  6. Uplatnění storna voucheru (poukazu) je možné nejpozději do 5 kalendářních dnů před začátkem kurzu formou podle předchozího odstavce znamená, že musí být odstoupení od Kupní smlouvy odesláno mailem na blog@mygreenovi.cz nebo odesláno poštou na adresu uvedenou v čl. II. odst. 1 VOP.

  7. Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

  8. Je-li Vám společně s produktem poskytnut dárek, bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni mi poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty garance spokojenosti.

 •  Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
  1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

  2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

  3. Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

  4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

  5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

  6. Pokud vám nebyl produkt (resp. u online kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

  7. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit mailem na elektronickou adresu blog@mygreenovi.cz nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP.  Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

  8. Za vadu se nepovažuje ukončení poskytování digitálního obsahu nebo služby spojené s digitálním obsahem v souladu s těmito VOP, zejména v případě, kdy jsou poskytovány po předem stanovené období nebo časové omezení vyplývá z jejich povahy nebo z těchto VOP. Za vadu se rovněž nepovažuje, pokud digitální obsah nebo služba spojená s digitálním obsahem nemohou být zobrazeny nebo jinak použity na koncovém zařízení Kupujícího z důvodu jejich nekompatibility s programovým vybavením koncového zařízení Kupujícího nebo z důvodu ukončení podpory příslušného softwarového vybavení ze strany jeho poskytovatele nebo provozovatele.

  9. Kupující je povinen otestovat před uhrazením ceny, zda mu přehrávání digitálního obsahu funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením.  Úhradou ceny Kupující potvrzuje, že se mu ukázkové video přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání pro objednávaný digitální obsah. Prodávající je oprávněn zamítnout pozdější reklamace Kupujícího z tohoto důvodu.

 • Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  1. Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese blog@mygreenovi.cz.

  2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

  3. Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  4. Uvádím, že nejsem vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 • Závěrečná ustanovení
  1: Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

  2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

  3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

  4. Zveřejněním těchto VOP je splněna povinnost podnikatele sdělit spotřebitelům před uzavřením smlouvy informace v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

  5. Tyto VOP jsou účinné od 1.4.2020 a nahrazují veškeré předchozí VOP.